1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო – www.reestri.gov.ge
 2. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო – www.justice.gov.ge
 3. საქართველოს უზენაესი სასამართლო – www.supremecourt.ge
 4. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო – www.constcourt.ge
 5. თბილისის საქალაქო სასამართლო – www.tcc.court.ge
 6. თბილისის სააპელაციო სასამართლო – www.tbappeal.court.ge
 7. საქართველოს პარლამენტი – www.parliament.ge
 8. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო – www.economy.ge
 9. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო – www.mof.ge
 10. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო – www.mfa.gov.ge
 11. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო – www.mepa.gov.ge
 12. საქართველოს ეროვნული ბანკი – www.nbg.gov.ge
 13. EBRD – www.ebrd.com/georgia.html